Timra Vind - Vindkraft i Ljustorpsområdet
Mer Information finns nedan.
Kontakt

Vindkraft Ljustorp

Timra Vind AB har inlämnat tillståndsansökan för projektet Stor-Skälsjön till Länsstyrelsen Västernorrland. (se nyheter till höger).

Klicka på länken nedan för att komma till tillståndsansökan med tillhörande MKB och samrådsredogörelsen.
För att kunna öppna vissa dokument kan det vara nödvändigt att högerklicka och "spara som" (eller liknande). Ytterligare information finns under ”nyheter” höger.
5

Timra Vind planerar att bygga mellan 65-84 vindkraftverk i Ljustorpsområdet i nordvästra hörnet av Timrå kommun samt motsvarande delen i Sundsvalls kommun.
I nuläget finns det 84 vindkraftverk på vår planeringskarta. Tillståndsansökan för projekt Stor-Skälsjön är under prövningen hos Länsstyrelsen Västernorrland.
Projekt Högåsen är under utredning eftersom ny information om luftfartssituationen har inkommit.
Projekt Stor-Skälsjön omfatta följande områden/grupper: Stor Fuskberget (SFB), "Bredsjön Norr" (BN), "Skälaberget" (SKB), "Lövsjön Södra" (LS) och "Granåsen"(GR) (se kartan "områdesindelning" under "kartmaterial" via länken nedan).
Kontakta oss gärna för mer information eller om ni har synpunkter.

Vi har valt att invänta resultaten av samtliga naturvärdesinventeringar samt att vi ville ta del av så många yttranden från samråden som möjligt, varför viss fördröjning har skett i projektens framskridande.

Nedan återfinns samrådsunderlaget från 2011 som även visar hur planeringskartan såg ut under januari 2011. De senaste planeringskartorna och större förändringar inom projekten går att finna under rubriken ”Nyheter” till höger på sidan och under kartmaterial "kronologisk ordning". Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som finns att ladda ner via ovan länken innehåller detaljer kring bolaget, projektet och en detaljert beskrivning av förväntade miljöpåverkan. Dessa MKB-handlingar kommer att bifogas till respektive tillståndsansökan.

Timra Vinds målsättning är att planera för dessa projekt med minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som det blir gynnsamma placeringar av vindkraftverken. Detta har resulterat i att de planerade vindkraftverken i stor utsträckning återfinns i närheten av det befintliga skogsbilvägsnätet och på platser där landskapsbilden störs så lite som möjligt. Dessa platser har också omsorgsfullt valts ut med tanke på att undvika högre naturvärden och påverkan på fågel- och djurlivet.
Vi bedömer att vi lyckats med detta SAMTIDIGT som vi kunnat optimera viktiga parametrar som vindförhållanden, avstånd mellan vindkraftverken, höjdprofiler med mera för att vindkraftsparkerna ska kunna generera maximalt med energi utifrån förutsättningarna. Alla justeringar som gjorts av verkens placeringar har utförts efter många och långa dagar på plats i området.

Under samrådsprocessen har vi fått ta del av många relevanta och kloka yttranden. Efter varje möte har vi gått igenom inkomna synpunkter och gjort anpassningar efter vad som varit möjligt och rimligt.

Samrådsprocessen, som pågått sedan hösten 2010, har nu resulterat i två optimerade vindkraftsprojekt (både produktionsmässigt och miljömässigt) med var sin tillståndsansökan. Dessa vindkraftsparker ska vara baserade på den modernaste tekniken för att producera och leverera el och ge näringsinkomster för både bygden och bolaget. Vindkraftsparkerna ska även ge avkastning till bygden och dess utveckling.
För att säkra bygdens utveckling kommer Timra Vind att betala bygdepeng och erbjuda lokalt ägda vindkraftsandelar. Allt detta görs med målsättningen att miljön ska påverkas så lite som möjligt.

Självklart är du välkommen att kontakta Timra Vind / IB Vision om du har frågor som rör vindkraftssatsningen i Ljustorp.

Kontakt

För att kunna öppna samrådsunderlag-filer kan det behövas att högerklicka och "spara som". Samrådsunderlag är en bas dokument. Senaste planeringskartor finns under "Kartmaterial" och nyheter finns det till höger.

Samrådsunderlag Ljustorp 20110112; 13MB
Samrådsunderlag "Ljustorp" omfatta alla projekt utan område "Stor Fuskberget". (2011 var Stor Fuskberget ett separat projekt men Högåsen tillhörde projekt "Vindparks Ljustorp" som nu är kallat "Stor Skälsjön".
p.g.a. samrådsinformation har vi ändrat detta. Stor Fuskberget område ingår i projekt "Stor SKälsjön" och Högåsen är ett separat projekt/tillståndsansökan.
- Under Kartmaterial finns det kartor för de två projekt som sen 2012 kallas "Stor Skälsjön" och "Högåsen".

Samrådsunderlag Stor_Fuskeberget 20110112

Klicka på länken nedan för att komma till kartmaterial. Kartor är versionen som blirdel av MKBn.
5

Klicka på länken nedan för att komma till fotomontage/visualiseringar för planerade vindkraftverk.
5

Nyheter:

2013-09-30
Status:Tillståndsansökan för projektet Stor-Skälsjön samt tillhörande MKB har inlämnats till Länsstyrelsen Västernorrland 2013-09-27. Projekt Stor-Skälsjön med 65 vindkraftverk (VKA) beräknas producera ca 800GWh el per år. Har ni synpunkter eller frågor så är ni alltid välkomna att kontakta oss! (robert.kalcik@ibvision.eu, eller ring 0767-826812.) Länken till "Kontakt" finns även till vänster.

2013-03-04
Status: Samrådsredogörelsen för alla områden har inlämnats in till Länsstyrelsen Västernorrland 2013-03-01. MKB för projekt Stor-Skälsjön med 65 vindkraftverk (VKA) är under färdigställande och snart klart. Samrådsprocessen som pågått i ca 2 år (start i oktober 2010) har varit en iterativ och interaktiv process. Ett flertal ändringar har genomförts p.g.a information som kommit till projektet. Vi vill tacka alla för det stora engagemanget i olika frågor! Samrådsredogörelsen finns att ladda ner under "Samrådsredogörelsen Vindkraft Ljustorp" till vänster. Andra nyheter: Vindpark Högåsen är under utredning p.g.a. osäker status angående luftfart. Vi återkommer när vi har fått klarhet i frågan. Andra ändringar: I december 2012 har vi genomfört ändringar i det planerade vägnätet för att minimera miljöpåverkan. Vi vill undvika att köra på den allmänna vägen vid Stor-Skälsjön, inte minst för att undvika transporter under byggfasen. Tidigare skulle tranporter köra runt hela projektområdet genom Bredsjön och Slättmon upp till Etableringsområde för Service mm. Tre ca 500-800m långa förbindelsevägar mellan befintliga SCA skogsbilvägar kommer att anläggas i stället. På så sätt kommer flera mils vägnät inte att behöva köras (utom i nödfall). Badplatsen, Lappudden och Skälgården vid Stor-Skälsjön får ingen extra trafik under byggfasen. Har ni synpunkter eller vill får mer underlag så är ni alltid välkomna att kontakta oss! (robert.kalcik@ibvision.eu, eller ring 0767-826812.) Länken till "Kontakt" finns även till vänster.

2012-11-08
Status: Planeringen,inventeringar och samrådsprocessen är avslutat. Samsrådsredogörelse, MKB och tillståndsansökan för båda projekt (Högåsen och Stor SKälsjön) kommer att lämnas in inom kort. Uppdateringar på webbsidan: Google earth file finns nu även tillgängligt under gemensama kartor under kartmaterial. Har ni synpunkter eller vill får mer underlag så är ni alltid välkommna att kontakta oss! (robert.kalcik@ibvision.eu, eller ring 0767-826812.) Länken till "Kontakt" finns även till vänster.

2012-09-17
2 Fotomontage (från Lappudden) har kommit till. Vidare finns det nu Pilkartor och nummerlista att ladda ner under "Fotomontage" till vänster. Har ni synpunkter eller vill får mer underlag så är ni alltid välkommna att kontakta oss! (robert.kalcik@ibvision.eu, eller ring 0767-826812.) Länken till "Kontakt" finns även till vänster.

2012-09-05
Kartmaterial i den version som kommer att var del av miljökonsekvensbeskrivngen (MKB) är tillgängligt via nya sidor (se till vänster under kartmatieral) Kartor finns separat för projekt Högåsen och projekt Stor Skälsjön soväl gemensama kartor. Sida med kronologiskt ordning av kartmaterial finns kvar. Vidare finns det nya fotomontage tillgämgligt. Filstorleken av kartor och fotomontage är välidt stort p.g.a. upplösningen. SAmråpdsredogörelsen kommer att lämnas in under September månad.- Därefter lämnas in tillståndsansökan hos länsstyrlesen. Det har tagit längre tid än planerat men nu är vi nästan fram! Har ni synpunkter eller vill får mer underlag så är ni alltid välkommna att kontakta oss! (robert.kalcik@ibvision.eu, eller ring 0767-826812.) Länken till "Kontakt" finns även till vänster.

2012-05-08
2 vindkraftverk (VKA) har tagits bort p.g.a miljöhänsyn norr om Stor Vitberget.- Vi har 2 vindmätningar på gång (Stor Fuskberget sen Okt. 2010 och Stor SKälsjön sen Feb. 2012) och det har visat sig att det finns ytterligare plats inom vindkraftsområde som är lämpligt för placeringen av vindkraftverk. Det handlar om VKA 54 och 55 (område norr om Bredsjön) och VKA 57 och 58 Stor Skälsjön(nära Skälaberget och norröstra om Skälaberget). Vidare har vi uppdaterat bullerkartan och översiktskartan med tillhörande infrastruktur ( under kartmaterial till vänster). För karta som visa natur och kulturmiljövärden gärna kontakta oss. Fotomontage kommer att ställas ut inom kort med anpassningar på totalhjöden av vindkraftverk och kartan som visa var bilder har tagits. Alla utredningar är nu avslutat och samrådsredogörelsen ska lämnas i innan sommar hos länsstyrelsen. Har ni synpunkter eller vill får mer underlag så är ni alltid välkommna att kontakta oss! (robert.kalcik@ibvision.eu, eller ring 0767-826812.)

2012-03-08
Projekt "Stor Fuskberget" och Projekt "Stor SKälsjön-Bredsjön Norr" har nu sammanförds. Projektnamn är nu "Stor Fuskberget-Skälsjön-Bredsjön".
P.g.a. av nytt information (Vindförhållende, samråd, miljön) har vi kunnat öka antalet vindkraftverk till 82. Under nutiden arbetar vi på MKBn och samrådsredogöreslen. Samrådsunderlag till vänster är ett basdokument och utgångspunkt. Kartmaterial, utforming och status finns här på websidan. Gärna skicka vi även materialet efter behov.
Tidsplan: P.g.a.av ytterligare utredningar har vi valt att vänta med tillståndsansökan till kvartal 2, 2012. Fotomontage kommer att göras på nytt pga av vi ska användar "största fall". Under Aprilmånaden ska vi utställa dom nya fotomontage. Vi har uppdaterat nytt kartmaterial.(länken finns till vänster) I PDF versionen kan man använder "layers" på vänster sidan för att klicka bort kartlayers som man vill filtrara bort.
Vi fortsätta arbeta även på finjusteringar och optimeringar med hänsyn till information vi fått genom samrådsprocessen. Har ni frågor eller synpunkter, gärna kontakta robert.kalcik@ibvision.eu, eller ring 0767-826812.

2011-11-22
Vi har uppdaterat nytt kartmaterial.(länken finns till vänster) Vi arbeta på finjusteringar och optimeringar med hänsyn till information vi fått genom samrådsprocessen. Har ni frågor, gärna kontakta robert.kalcik@ibvision.eu

2011-10-06
Uppdaterat nya länkar till kartmaterial och fotomontage. (till vänster) 2011-10-05 hade vi stormöte angående bygdepeng. Vi visade även planeringskartan och informerade om projektets status. Planeringskartan har anpassats för att ta hänsyn till SVKs yttrande och vi har även optimerat en del verk i Vindparkdelen "Bredsjön Norr". Nya placeringar och vägdragningar har gjorts för att öka produktionen men samtidigt minska miljöpåverkan (använder befintliga traktorvägar, flyttar verk lite högre upp, undviker myrmark) Har ni frågor, gärna kontakta robert.kalcik@ibvision.eu

2011-09-13
Vi har avslutat samrådsprocessen med de flesta berörda parter. Nedan finns en uppdaterad planeringskarta inkl. vägdragning. (blå är befintliga vägar, orange nya vägar) Vi har valt att vänta till alla naturinventeringar är klara innan vi uppdaterar. Nu när vi är klara så finns den senaste planeringskartan för alla vindparker (högre upplösning) här: Nästa steg: bygdepengavtal och därefter inlämning av tillståndsansökan för alla 3 projekt (Stor-Fuskberget, Stor-Skälsjön, Högåsen). Har ni frågor, kontakta gärna robert.kalcik@ibvision.eu

Översikt_Vindparks_Ljustorp_hi_res_20110912

2011-07-13
Samrådsmöte 1 juli på bygdegården i Ljustorp. 26 var på plats och vi ska lägga ut protokollet på den här sidan inom kort. Om ni vill ha specifika kartor, eller annat material, maila gärna: info@ibvision.eu Senaste planeringskartan för alla vindpark (högre upplösning) finns här:

Översikt_Vindparks_Ljustorp_hi_res_20110701

2011-06-28
Samrådsmöte Fredag kl.19:00 bygdegården Ljustorp. Alla är välkomna! Om ni vill ha specifika kartor, maila: info@ibvision.eu Senaste planeringskartan för alla vindpark (Översikt med en del riksintressen) finns här:

Översikt vindpark 20110627

2011-06-19
Genom samrådsprocessen har vi anpassat vår planering. Senaste nytt och projektet ska vi presentera i ett samrådsmöte på bygdegården i Ljustorp den 1 juli 2011, kl 19.00. På nedanstående länk finns en pdf versionen av inbjudan:

Inbjudan samrådsmöte Mellberg 20110701

2011-05-23
Senaste planeringskartan finns nu även i högre upplösning:

Vindpark Ljustorp och Stor Fuskberget placeringskartan 2011-05-12 högre upplösning

2011-05-12
F.o.m. Feb2011 (till Augusti 2011) är naturinventeringar på gång (fågel, natur, kulturmiljö) I April2011 gjorde vi anpassningar: Flesta vindkraftverk är nu planerade nära befintliga vägar för att undvika miljöpåverkan i onödan. Senaste planeringskartan finns här:

Vindpark Ljustorp och Stor Fuskberget placeringskartan_2011-05-12

2011-02-16
Planeringskartan Feb 2011

planning map Ljustorp_2011-02-14

2011-02-16
Samrådsunderlag Vindkraft Ljustorp är nu tillgängligt. Klicka på länken till vänster.

2011-02-01
3 Verk har tagits bort: Talleråsen och "Bredsjön Norr" vindpark: Verk som ligger längst upp nära vandraleden.

Copyright (c) Timra Vind AB. All rights reserved.